URK
Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje w oparciu o Politykę Jakości.

Cele szczegółowe Polityki Jakości USZJK obejmują:

  • podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług edukacyjnych na wszystkich poziomach i formach kształcenia;
  • doskonalenie oferty dydaktycznej i jej dostosowywanie do aktualnych wymogów gospodarki i społeczeństwa, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności badawczej i wdrożeniowej;
  • zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego kadry badawczej i dydaktycznej, której osiągnięcia naukowe i zawodowe umożliwiają uzyskanie wysokiej kategorii naukowej dyscypliny, w ramach której realizowane jest kształcenie;
  • zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego kadry administracyjnej i technicznej, której umiejętności i zaangażowanie umożliwiają sprawne zarządzanie procesami;
  • systematyczne unowocześnianie bazy badawczej i dydaktycznej oraz wdrażanie systemów informatycznych umożliwiających monitorowanie realizowanych procesów i ocenę prowadzonej działalności;
  • rozszerzanie umiędzynarodowienia kształcenia i prowadzonych badań naukowych, stwarzającego perspektywy rozwoju w skali globalnej;
  • budowanie i promowanie kultury jakości w społeczności akademickiej Uczelni.

Zarządzenie nr 168/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

- Polityka Jakości Kształcenia - załącznik nr 1
- Zakres i zadania oraz narzędzia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) – załącznik nr 2 
- Struktura organizacyjna oraz szczegółowe kompetencje uczestników Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) - załącznik nr 3

 Ordinance No. 168/2021 of the President of the University of the Hugo Kołłątaj University of Agriculture in Kraków of October 27, 2021 on the introduction of the Education Quality Policy and the University’s Education Quality Assurance System

 - Education Quality Policy - Appendix No. 1 to the President of the University’s Ordinance No. 168/2021 of October 27, 2021
- Scope, tasks and tools The University’s Educational Quality Assurance System - Appendix No. 2 to the President of the University Ordinance No. 168/2021 of October 27, 2021
- Organizational structure and detailed competences of the participants in the University’s Educational Quality Assurance System - Appendix No. 3 to the Order of the President of the University No. 168/2021 of October 27, 2021


 

USZJK

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie